Στήν αποθήκευση και την επεξεργασία τροφίμων εφαρμόζονται ειδικά προφίλ που συμμορφώνονται πλήρως με τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής – HACCP.

Σε χώρους επεξεργασίας , διαλογής , διακίνησης ή αποθήκευσης τροφίμων δεν επιτρέπεται να υπάρχει εκτεθειμένη επιφάνεια σε μικροοργανισμούς και εστίες μικροβίων, έτσι αυτά τα υγειονομικά προφίλ είναι απαραίτητα.


Εφαρμόζονται για να στηρίξουν , συνδέσουν και να φινίρουν την κατάσκευή.

Υγειονομική γωνία


Υγειονομικό σοβατεπί


Προστατευτική μπάρα


Πολυεστερική βίδα ανάρτησης Μ10


Τρίεδρα υγειονομικής